Lagen om elektronisk personalliggare i byggbranschen

En personalliggare hyr man enkelt på ex Cramo eller finns det idag bra Appar att ladda ner, så låt inte detta bli ett problem.

I och med årsskiftet 15/16 trädde lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen i kraft. Detta är ett stort skifte mot en allmän digitalisering i byggbranschen som stöds av Sveriges byggindustrier. Målet med lagen är dels att stävja svartarbetet i branschen men också att öka säkerheten på byggarbetsplatser genom en mer precis närvaroförteckning av de på arbetsplatsen närvarande.

På sikt kan dessutom detta initiativ ses som en katalysator för att leda in hela byggbranschen på digitalisering vad gäller tidrapportering för löne- och faktureringsändamål, en digital kontinuerligt utförd skyddsrond etc. Denna guide kommer dock att fokusera på lagen om elektronisk personalliggare och ID06 för att ge berörda företag en insyn i vad som gäller, och vad skatteverket kräver av byggherrar.

Den ursprungliga idén

Personalliggaren är en förteckning över alla de som närvarar och arbetar på en arbetsplats. Tanken är att personalen ska registrera sig vid ankomst till arbetsplatsen för att sedan registrera att de lämnar när de går därifrån. Personalliggaren skall alltså ge en ögonblicksbild över vilka som är på en arbetsplats vid ett visst tillfälle.

Byggbranschen – Byggherrar, underentreprenörer, leveranser…

På större byggprojekt kan det vara många olika inblandade parter som jobbar tillsammans för att få ett projekt att gå ihop. Detta gör att det är många som kommer och går och att reglerna för vilka som ansvarar för att personalen registrerar sig i den elektroniska personalliggaren kan upplevas som snåriga. Här följer en genomgång tänkt att hjälpa de företag som skall börja använda sig av elektroniska personalliggare.

Byggherren är den part i bygget som är ansvarig för att det finns möjlighet att utföra elektronisk registrering på byggarbetsplatsen. Det finns dock möjlighet, om det är önskvärt, att genom ett kontrakt parterna emellan överföra ansvaret till den part som av logistiska skäl passar bäst som ansvarig för personalliggaransvaret.

Den aktuella byggherren för projektet skall anmäla byggstart till skatteverket. Projektet tilldelas då ett byggprojektsidentifikationsnummer. Detta identifikationsnummer används sedan kontinuerligt genom hela byggprojekt för att följa upp projektet.

Skatteverket gör stickkontroller

Skatteverket har rätt att utföra kontroller på byggarbetsplatser utan att förannonsera detta. Om det då visar sig att personalliggaren inte används korrekt leder detta till sanktioner/böter mot byggherren. I praktiken innebär detta, för en första överträdelse, allt som oftast böter på 2000 kronor per felregistrerad arbetare. Om byggherren underlåter att registrera bygget till Skatteverket och detta upptäcks riskerar byggherren böter på upp till 25 000 kronor, och om utrustning saknas, eller personalliggaren inte är tillgänglig för skatteverket kan det bli böter på upp till 10 000 kronor.

I dessa fall ges undantag från lagkraven på elektronisk personalliggare:

Personalliggare krävs inte om projektets värde understiger fyra prisbasbelopp vilket i dagsläget (2017-06-07) är ungefär 180 000 kronor.

Inte heller behövs personalliggare om byggherren är en privatperson.

Inte heller för personal som enbart lämnar material behövs personalliggare.

Vilka krav ställer skatteverket på Personalliggaren?

Personalliggaren ska i varje stund visa vilka personer som finns på en arbetsplats och vara elektronisk. Ett annat krav är att den ska kunna visas upp för personal från skatteverket vid behov för att tillgodose dem med denna information.

Moveniums Personalliggare uppfyller alla de krav som skatteverket ställer på en personalliggare.

Vad är ID06?

ID06 är en teknisk lösning som, vilket hörs på namnet, togs i bruk 2006. Tanken med att införa ID06-kort var att införa en standard där all den information som behövs finns sparad och tillgänglig på ett kort med RFID (Radio-frequency identification). RFID-korten innehåller mycket information, däribland uppgifter som gör att man kan identifiera den aktuella personen såsom arbetsgivare och personnummer.

Är det krav på att använda ID06-kort?

Nej, det finns inga specifika krav på att använda ID06-kort. Det som det ställs krav på är som ovan beskrivits; att personalliggaren är elektronisk, att den visar vilka som är och har varit närvarande på byggarbetsplatsen vid ett visst tillfälle. Hur sedan den registreringen går till är inte huvudsaken. Via Moveniums lösning kan man registrera sina tider i Personalliggaren på flera sätt, varav ID06-kort är ett. Andra lösningar är att registrera sig via app, SMS eller dator. Oavsett vilket registreras informationen för personalliggaren (och/eller tidrapporteringen för internt bruk) i samma system.

Vår erfarenhet är dock att det enklaste sättet för de flesta företag att använda sig av för att registrera tiderna är att använda sig av en fysisk Regbox mot vilken man kan hålla upp sitt kort för att checka in och ut på byggarbetsplatsen. Denna inmatningsmetod brukar upplevas som enkel och snabbt göra att alla är på banan med Personalliggaren.